Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Konferansı gerçekleştirildi

0
634

Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Konferansı gerçekleştirildi

BM simülasyonunda terörizm ele alındı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından bu yıl dördüncü kez Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Konferansı gerçekleştirildi. Türkiye genelinden toplam 21 okuldan 350 öğrencinin katıldığı konferansta, terörizmin ülke politikalarına ve insancıllığa etkileri tartışıldı. Sorunlara çözüm önerileri getirilerek tasarılar hazırlandı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları MUN (Model United Nations) Kulübü’nün bu yıl dördüncü kez düzenlediği Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Konferansı, Darüşşafaka Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 7 farklı komite ve 350’den fazla katılımcının ağırlandığı konferansta, Birleşmiş Milletler simülasyonu gerçekleştirildi. Resmi formatta gerçekleşen konferans dahilinde, ‘Terörizm: Ülke Politikalarına ve İnsancıllığa Etkisi’ teması işlendi.

“Birleşmiş Milletler Politik Komitesi”nde yaklaşık 55 öğrenci delege, belirlenen temanın ülke politikalarına etkilerini tartıştı. Delegeler, sorunlara çözümler bulmaya çalıştı. Bulunan çözümler üzerinde ortak bir yürütme yolu yaratılmaya uğraşıldı.

Yine aynı temanın, uluslararası güvenlik ve silahsızlandırma üzerinde yarattığı negatif etki ve bunalımın oluşturduğu olumsuz ortam, “Birleşmiş Milletler Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlandırma Komitesi”nde yaklaşık 60 öğrenci tarafından resmi Birleşmiş Milletler prosedürü kapsamında ele alındı.

Örnek yasa tasarıları oluşturuldu

“Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi” ve “Birleşmiş Milletler Çevrecilik Komitesi”nde ise temanın tüm insanlığın yanı sıra dünya canlıları üzerindeki olumsuz tesiri de tartışılıp belirli yasa tasarıları oluşturuldu ve oylandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Komiteleri’nde 3 gün süren yoğun münazaralar sonucu her komitede oluşturulan altışar yasa tasarısı arasından birer tane seçildi. Daha sonra bunlar, konferansın son günü dört saatlik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 250’den fazla delege tarafından tartışılıp oylamaya sunuldu. Tasarılardan iki tanesi genel kurulda çoğunluğun desteğini alarak yürütme aşamasına geçti. Geriye kalan iki tasarı ise kurulca yeterli çoğunluğun desteğini alamadığı için reddedildi.

Genel Kurul Komiteleri dışında konferans kapsamında üç farklı Birleşmiş Milletler Komitesi daha vardı. Bunlar; “Ekonomik ve Sosyal Komite”, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi” ve “Tarihi Komite” idi. Bu komitelerde ise yaklaşık 60 öğrenci, terörizm dolayısıyla ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarında oluşan yıkımları onaracak yasa tasarılarını tartıştı.

Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Konferansı, düzenlenişinin dördüncü senesinde hem bireysel katılımcı hem de katılımcı okul sayısındaki artışı devam ettirmeyi başardı. Konferans, geçen seneye oranla yüzde 50 oranında artış gösteren katılımcı sayısıyla büyümeye devam ediyor.

Konferansta komitelerde şu kararlar alındı:

ÇEVRE KOMİTESİ

Çevre komitesinde en çok “Kitle imha silahlarının test edilmesinin çevreye verdiği hasarın analiz edilmesi” tartışıldı. Bu tartışmalar sonucunda oluşturulan çözüm önerisinde, kitle imha silahlarının oluşturduğu tehlikeden ve yaşanan olaylardan bahsedilerek, bu silahların terörist güçlerin eline geçmemesi amaçlandı. Bu amacın gerçekleşmesi için;

  • Askeri yerleşimleri kontrol etmek, nükleer silah depolamasını dengelemek amacıyla “KİS (Kitle İmha Silahları) Gözetim Konseyi” adlı bir konsey, UNOOA’nın desteği ve gözetimiyle oluşturuldu.
  • Kitle imha silahlarına sahip olan ve olmayan ülkelerde kitle imha silahlarının üretiminin ve satışının yasaklanması, ülkelerin birbirlerinin veri tabanına ve güvenlik sistemine erişimine izin veren bir antlaşma imzalanması istendi.
  • Devlete bağlı olmayan kuruluşların ve UN ülkelerinden gelen bilim adamlarının halkı ve yönetimleri kitle imha silahları hakkında bilgilendirmesi istendi.
  • Kitle imha silahları testi yapan ülkelerden, testin 5 kilometre çapındaki hasarı minimum seviyeye düşürmek için, bu alanlardaki evlerin duvarlarının kurşundan yapılması istendi.

SİLAHSIZLANDIRMA KOMİTESİ

Silahsızlandırma komitesinde en çok üzerinde tartışılan konu, teröristlerle bağlantılı yasa dışı silah kaçakçılığıydı. Günümüzde terörizmin devamlılığını sağlayan silah kaçakçılığını önlemek, dünyadaki terörizm ve terörizmle birlikte gelen sorunların önüne geçmek demektir. Bu konuda bulunan çözümlerden birkaçı şunlardır: Sınırlarda ve gümrüklerdeki denetim ve güvenliğin artırılması, veri tabanı oluşturularak silah takibinin yapılması ve son olarak teröristlerle silah ticareti yapan şirketler ve ülkelere yaptırım uygulanarak silah ticaretinin önlenmesi.

ECOSOC (EKONOMİK ve SOSYAL KOMİTE)

Ekonomik ve sosyal komitede, tüm dünyayı etkileyen üç önemli konu ele alındı: “Terörizmin ekonomiler üstündeki etkisi”, “Panama Papers (Vergi Kaçakçılığı)”, “Koruma alanlarından yasal olmayan yollarla çıkarılan mülteciler”. Terörizmin ekonomiler üstündeki etkisinin azaltılması için sorunun köküne gidip eğitim seviyesinin artırılmasını, ekonominin yeniden inşa edilebilmesi için de girişimcilik ruhunun artırılması hedeflendi. Mültecilerin maruz kaldığı yasal olmayan insan kaçakçılığı ve organ kaçakçılığı gibi sorunlara çözüm önerileri getirildi. Mülteci kamplarının daha yaşanabilir bir hale getirilmesi, fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde olmayan mülteciler için sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapılması, ülkelerin sınır güvenliklerinin artırılması ve en çok etkilenenlerin çocuklar olduğu unutulmayarak, onlara sınırları geçerken öncelik tanınması önerildi. Günümüzün büyük bir problemi olan ve ülkeleri derinden etkileyen vergi kaçakçılığı için ise vergilerin azaltılıp dış ticaretin artırılması ve vergi kaçakçılığını denetleyebilecek BM gözetmenlerinden oluşan bir BM kolunun oluşturulması önerildi.

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ

İnsan hakları komitesinde en çok tartışılan konular, insan kaçakçılığı sorunu ve çatışma bölgelerinde insan hakları eylemcilerinin ve savaş esirlerinin kanunsuz tutuklanması sorunuydu. Önerilen çözümler, halkı hakları konusunda eğitmek, bilinçlendirmek ve yasalara aykırı gelmeyecek şekilde kendilerini savunabilir duruma getirmek üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca, hem hükümeti hem de yargıçları denetleyecek tarafsız bir teftiş sistemi kurulması önerildi.

Model Birleşmiş Milletler (MUN) nedir?

MUN, lise ve üniversite öğrencilerinin Birleşmiş Milletler’deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyondur. Katılımcıların akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullandığı MUN, kültürlerarası etkileşimi ve paylaşımı sağlar. Öğrencilerin gerektiğinde kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan MUN, bu sayede onların dünyaya bakış açılarını geliştirir.

Darüşşafaka hakkında:

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen bine yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 9 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı, kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact’in de üyesidir. Cemiyet, ilk kez 2013’te bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olmuş, üç yıl önce 10 üzerinden 8,4 olan notunu 2016 yılında 9,29’a yükseltmiştir.